Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Σοφάδων και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννοούμενων Δήμων.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

2.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για την προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών για το οικονομικό έτος 2011.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό και τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

     Εισηγητής: Δήμαρχος

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωτών αυτών γα τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2011.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

5.    Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης των κάτωθι επιτροπών:

   α) Παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 €

   β) Παραλαβής έργων από 5.869,40 € με ΦΠΑ και άνω, για το οικονομικό έτος 2011.

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση παραλαβής «παροχής υπηρεσιών» σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 άρθρο 67 και του Ν. 3731/08.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού τριμελούς επιτροπής από δημοτικούς υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών αυτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προσδιορισμού κατώτατου μισθίου ενοικίασης δημοτικών αγροτεμαχίων.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

10.           Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για απ ευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ