Την 1η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 4ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Επί αιτήσεως δημότη για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 2/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 1/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 7/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 9/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου στον αγρό 370 Ερμητσίου της εταιρείας ΣΠΑΡΓΗ ΑΕΒΕ (εκκοκκιστήριο βάμβακος) επι αγροτικής οδού στο Ερμήτσι.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

8. Έγκριση της αριθμ. 29/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του ΔΟΠΑΠΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

9. Έγκριση της αριθμ. 40/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) του ΔΟΠΑΠΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

10. Έγκριση της αριθμ. 41/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠΣ οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης, «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χανή Νικολάου του Βασιλείου, προκειμένου να έχει πρόσβαση, σε δημοτική οδό (εκτός οικισμού), για την εμπορική δραστηριότητα μηχανουργείου, εκτός οικισμού Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο -έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ.808 αναδασμού Λουτρού 1962, ιδιοκτησίας Διαμαντή Χρήστου του Γεωργίου, προκειμένου να έχει πρόσβαση μέσω αγροτικής οδού, για προσθήκη ανέγερσης αγροτικού υπόστεγου σε υπάρχουσα αγροτική αποθήκη με άδεια οικοδομής την αρ.95/2005, εκτός οικισμού Λουτρού του Δήμου Σοφάδων.(Προσωρινό ΚΑΕΚ 220820321041).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

14. Τροποποίηση της αριθμ. 93/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

15. Τροποποίηση της αριθμ. 94/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

16. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

17. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Τσινόπουλος Γεώργιος.

18. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (Β’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

19. Καθορισμός αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ μερικής/ή και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων διδ. Έτους 2023-2024.

Εισηγητής: Παππάς Αθανάσιος.

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ