Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15331/12-07-2013 πρόσκλησης Συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου , η οποία σας κοινοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου, σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη Συνεδρίαση για την 16η Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι λόγοι ματαίωσης της ως άνω Συνεδρίασης συνίστανται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ  για αναστολή της λειτουργίας των Δήμων από την 15η Ιουλίου έως και την 17η Ιουλίου 2013.

Για τους παραπάνω λόγους ματαιώνεται η προαναφερθείσα Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15331/12-07-2013 πρόσκληση η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί.

Νέα πρόσκληση δεν θα αποσταλεί. 

  

                     Με τιμή

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ