Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 12η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
 2. 2.Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. 3.Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. 4.Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ; «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013» , προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α. και την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο .
 5. 5.Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΤΕΕ ΕΑ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ)», προϋπολογισμού 12.900,24 € με Φ.Π.Α. και την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο .
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € ως οικονομική ενίσχυση στην Πολύζου Βασιλική .
 7. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής υπαλλήλων σε συνεδρίαση και σεμινάρια .
 8. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως .
 9. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για τόκους υπερημερίας .
 10. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών .
 11. Ψήφιση πίστωσης 600.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κ.λ.π.
 12. Ψήφιση πίστωσης 240.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας (αρδευτικά).
 13. Ψήφιση πίστωσης 70.000,00 € για προκαταβολές έργων .
 14. Ψήφιση πίστωσης 27.500,00 € για οφειλές έργων ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ .
 15. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων .
 16.  Ψήφιση πίστωσης 87,57 € για οφειλή αμοιβής πρακτικογράφου .
 17. Ψήφιση πίστωσης 7.123,44 € για οφειλή αμοιβής ληξιάρχων .
 18. Ψήφιση πίστωσης 4.572,00 € για οφειλή αμοιβών αιρετών αρχόντων .
 19. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για αποζημίωση ληξιάρχων .
 20. Ψήφιση πίστωσης 1.200,00 € για αποζημίωση πρακτικογράφου .
 21. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο , να παραστεί ενώπιον του 2ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων , που θα συνεδριάσει σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας στις 14-3-2013 για την αντίκρουση αγωγής της Στεργιανής Αληγιζάκη- Σαξώνη κατά του Δήμου Σοφάδων .
 22. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο , να παραστεί ενώπιον του 2ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων , που θα συνεδριάσει σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας στις 14-3-2013 για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως που άσκησε η υπάλληλος Πολυξένη Τσαδήλα κατά της υπ’ αριθ. 7197/2007 αρνητικής απάντησης του Δήμου Σοφάδων .
 23. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων , κ. Γκατζιώνη Κων/νο , να παραστεί ενώπιον του 1ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων , που θα συνεδριάσει σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας στις 21-2-2013 για την συζήτηση της προσφυγής που άσκησε ο Δημήτριος Ευαγγελόπουλος κατά: α) του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα και β) του Δήμου Σοφάδων .
 24. Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (κ. Ραγιά Παύλου) από τον δικηγόρο του Δ. Σοφάδων .
 25. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου να παραστεί στις 21-2-2013 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (μεταβατικό Καρδίτσας ) για την συζήτηση προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Ταμασίου και ο Δήμος Μενελαϊδας κατά ατομικών ειδοποιήσεων χρεών Δ.Ο.Υ Σοφάδων κ.λ.π. .
 26. Έγκριση των πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων .

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ