Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σοφάδων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 5-9 του από 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν μέχρι σήμερα, τις διατάξεις των Ν.Δ. 318/1969 και Ν.Δ. 86/69 και τον Ν.1734/1987 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους δημότες του Δήμου Σοφάδων, που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους Δημοτικούς βοσκοτόπους, κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2014, να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα φαίνεται ο ακριβής αριθμός κατά είδος, των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους βοσκότοπους των Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου μας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται από σήμερα έως και την 21/02/2014, στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σοφάδων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην παραπάνω ημερομηνία δεν θα δοθεί ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ λόγω των δεσμευτικών ημερομηνιών, της υποβολής αιτήσεων στο ΟΣΔΕ. Σε περίπτωση μη υποβολής από κτηνοτρόφο της παραπάνω δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης, θα θεωρείται ότι τα ποίμνιά του βόσκουν αυθαίρετα και ο ίδιος θα υπόκειται στις συνέπειες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Δημοτική Ενημερότητα (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς την προσκόμισή της).
  2. Αριθμός δελτίου ταυτότητας.
  3. Αριθμός ΑΦΜ.
  4. Φωτοαντίγραφο μητρώου ζώων θεωρημένο από το Κτηνιατρείο για το έτος 2014.
  5. Το τηλέφωνο κάθε ενδιαφερόμενου.

Για πληροφορίες, οι δημότες κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στους Γεωπόνους του Δήμου Σοφάδων, Καμινιώτη Παναγιώτη και Παπακωνσταντίνου Βασιλική, στα παρακάτω τηλέφωνα: 24430/22200,203

 

Με τιμή ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Σοφάδων Τρίγκας Ηλίας

 

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf απο εδώ