Περιστατικό Ζωής Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Δήλωση Θανάτου και σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Σε ποιους απευθύνεται Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.
Εναρκτήριο γεγονός Έρχεται ο πολίτης που κάνει τη δήλωση και ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γίνεται μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο από το θάνατο είτε από τον εργολάβο κηδειών είτε από συγγενή με την ταυτότητά τους.

 • Η δήλωση γίνεται στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του εικοσιτετραώρου και δεν έχει γίνει η ταφή, αναγράφεται στο βιβλίο της ταφής ‘μη γενομένης εισέτι ‘.
 • Αν η ταφή γίνει σε αργία μπορεί να δηλωθεί ο θάνατος μέσα στο επόμενο διήμερο με άδεια Δημάρχου.
 • Αν παρέλθει το διήμερο τότε απαιτείται  άδεια εισαγγελέως.
 • Σε περιπτώσεις που περάσει μήνας και έχει γίνει η ταφή, η σύνταξη γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση.

Γίνεται ενημέρωση για τα δικαιολογητικά :

 1. βεβαίωση γιατρού,
 2. ταυτότητα ή διαβατήριο του θανούντος,
 3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων και μετά από καταχώρηση στο βιβλίο θανάτων και στο στατιστικό δελτίο. Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και δύο άδειες ταφής, η μία για την ταφή και η άλλη για το αρχείο.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
 1. Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
 2. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
 3. Η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του θανόντος  ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς τους.
Εξαιρέσεις από την διαδικασία
 • Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση έχει και η διεύθυνση αυτών.
 • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.
 • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, και επιπλέον ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα. 
 • Αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας
 • Εγγραφή πράξης στο Ληξιαρχείο
 • Έκδοση της ληξιαρχικής πράξης  θανάτου
 • Έκδοση Αδειών Ταφής
Κόστος Υπηρεσίας 0€