ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι που έχουν ιδιοκτησίες (μόνο οι ηλεκτροδοτούμενες) εντός – εκτός των

οικισμών να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα πάσης

φύσεως, που έχουν εντός ή εκτός των οικισμών.

– σημείωμα Ε9

– φωτοτυπία ρεύματος και τηλέφωνο επικοινωνίας.

– άδεια οικοδομής (εάν υπάρχει)

– σε κτίρια που έχουν πάνω από μία παροχή ρεύματος και την πράξη σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας.

– Σε περίπτωση προσθήκης κτίσματος (που δεν υπολογίζεται στο Ε9), να προσκομιστούν έγγραφα που

μπορεί να έγιναν, όπως : εξοικονόμηση, νέα συμβόλαια, τοπογραφικό, υπαγωγή στο νόμο Ν.4178/2013.

– Για τους διαμένοντες εκτός περιοχών του Δήμου, τα ανωτέρω έγγραφα γίνονται δεκτά με κάθε

πρόσφορο τρόπο (αλληλογραφία, ΦΑΞ, email) με την ένδειξη : ΤΑΠ-2015

Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται για παράνομα κτίσματα αλλά για τα πραγματικά ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου ή στους προέδρους

των τοπικών κοινοτήτων,  από 25-9-2015 έως 20-11-2015.

Για όσους δεν καταθέσουν θα γίνει επιτόπιος έλεγχος από συνεργεία του Δήμου

Εκ του Δήμου Σοφάδων.

Υπεύθυνος: Τσιλιάκος Γεώργιος, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σοφάδων, τηλ. 2443353233, email: gtsiliakos@sofades.gr