Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.)»

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του “Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α), περί  πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.  όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.
 3. Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 38 του Ν. 4795/2021 « Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας – Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου  233 του Ν.3463/06 «Δημοτικός Κώδικας».
 5. Την αριθ. 39/2021 (ΑΔΑ:6Ρ2ΚΟΚΟΕ-Ω1Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. «Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων» (ΦΕΚ 2723/Β ́/24.10.2013).
 7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 554/11-10-2021 Βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)   ΕΝΑ (1)

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (εφόσον απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Οι υποψήφιοι άρρενες πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07, άρθρα 11 έως 17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο1 παρ.1 του Ν. 3812/2009, με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση απασχόλησης να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη).(παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ ́ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2443 3 53300 στο Κ.Α.Π.Η. Σοφάδων (Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 26), εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 19-10-2021 έως 25-10-2021.