Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΑΡΙΘ. 23/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
  2. Το αρ. 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/6-11-2020), δυνάμει του οποίου επιτρέπεται έως τις 28-2-2021 , η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Α’143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’28) γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προυπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί , με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προυπολογισμού , η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό η περιφερειακό συμβούλιο στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του.
  3. Το άρθρο 212 του Ν.3584/2007 (Α’143)
  4. Το άρθρο 20 του Ν.2190/94
  5. Το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 “Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ”
  6. Tην αριθ. 14623/11-12-2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.
  7. Την υπ΄αριθμ. 189/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σοφάδων.
  8. Την αριθ.11/4-01-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Σοφάδων αντιμετώπισης κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς κορωνοιού COVID-19
  9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και εικοσιδύο (22) ημερών, ήτοι από 13.01.2021 έως 05.07.2021, για τις ανάγκες  αντιμετώπισης κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού COVID-19, των κάτωθι:

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα
1.       Μπουρνή Κωνσταντία Κωνσταντίνου ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.       Καραγιάννης Χρήστος Αθανάσιος ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.       Γαλάνη Ελένη Παναγιώτης ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.       Ζάχου Νίκη Κίμων ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5.       Αθανασιά Βασιλική Κωνσταντίνος ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
6.       Κολομβάτσου Μαρία Βασίλειος ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
7.       Μυλωνάς Κωνσταντίνος Δημήτριος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ
8.       Τσιανάβας Σωτήριος Χρήστος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ
9.       Παππά Μαρία Χρήστος ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ
10.     Γρίβας Μιχαήλ Δημήτριος ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ
11.     Κοντού Ιουλία Ματθαίος ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ
12.     Κωστάζου Φρειδερίκη Δημοσθένης ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ
13.     Μανούκας Γεώργιος Δημοσθένης ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΕΡΓΑΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ