Μπορείτε να δείτε το αρχείο της ανακοίνωσης πρόσληψης εδώ.