Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 74/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σοφάδων,
  2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2473/27-2-2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2018».
  3. Τα από 12-3-2018 & 04-04-2018 πρακτικά διενέργειας και αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών αντίστοιχα του ανωτέρω διαγωνισμού
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 32 & 106.
  5. Την υπ΄αριθμ. 452/2018 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι ο Δήμος Σοφάδων θα προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. 2473/27-2-2018 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 18PROC002726687) για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για όσες ομάδες κηρύχτηκαν άγονες (καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές) στις διαδικασίες που προηγήθηκαν στον σχετικό διαγωνισμό.

Η προμήθεια αφορά συγκεκριμένα στα τμήματα που φαίνονται στο παρακάτω αρχείο:

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.