Ο Δήμος Σοφάδων με βάση:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 & 5 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει.
 3. Την υπ΄αριθμ. 67/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ1ΥΩ1Μ-ΑΘΛ), εκδοθείσα σε ορθή επανάληψη, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων περί πρόσληψης ασκούμενου Δικηγόρου ορισμένου χρόνου.
 4. Την υπ΄αριθμ. 77387 οικ./23.10.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3945/τ.Β΄) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών περί Άσκησης υποψηφίων Δικηγόρων στο Δήμο Σοφάδων.
 5. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019 και ανάλογες θα εγγραφούν το έτος 2020 για τον ίδιο σκοπό.
 6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων (ΦΕΚ 2397/τ.Β΄/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 

Τους Υποψήφιους Δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους  άσκησης, να υποβάλλουν την αίτησή τους, για την κάλυψη της μίας (1) θέσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της άσκησης ορίζεται για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, κατόπιν βεβαίωσης του επί παγία αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου βάσει προτιμολογίου, με ένταλμα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

ΩΡΑΡΙΟ

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης  και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου ασκούμενου δικηγόρου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης  δήλωσης του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

 1. Στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον, επιλεγούν θα εγγραφούν  ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής του.
 3. Ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Σοφάδων διατηρούν της ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου.
 4. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό της μίας διαθέσιμης θέσης, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου είτε από τον δικηγόρο με πάγια εντολή που στελεχώνει τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Δημοτικό συμβούλιο, είτε, επικουρικά, με δημόσια κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων.

Το όνομα του επιλεγέντα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.sofades.gr).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι: από 06-11-2019  έως 15-11-2019:

 1. Στο πρωτόκολλο του Δήμου Σοφάδων με φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη υπογραφή από δημόσια αρχή (2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, Κιερίου 49, Σοφάδες).
 2. Με ταχυδρομείο επί αποδείξει στο πρωτόκολλο του Δήμου στην εξής ταχυδρομική δ/νση: Κιερίου 49, Τ.Κ. 43300, Σοφάδες).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: Γεώργιος Γρίβας & Σωτήριος Σούρλας – Αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212.

Η παρούσα θα αναρτηθεί, στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων (www.sofades.gr) και θα αποσταλεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της πρόσκλησης και της συνημμένης αίτησης από εδώ.