Ο Δήμος Σοφάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει εργασίες για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016).
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 3600,00€, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24%.
Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 13.00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου Σοφάδων, Κιερίου 49, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2443353242.
Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.