ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)   

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 26 – T.K.43300- Σοφάδες

Τηλ.: 24430-23603

Fax:  24430-23623

e-mail: deyasof@otenet.gr

Πληροφορίες: Καραγεώργου Μαρία 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                   

<<Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/80.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011.

3.Την υπ’ αριθμό 167/12/29 -11-2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών:

1.Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.

2.Αντικείμενο είναι :

  • Η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

 

3.Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α Σοφάδων (Αγ. Γεωργίου 26 – Σοφάδες).

4.Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική Προσφορά.

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

6.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη <<ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ 2015>>, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 26, Τ.Κ. 43300 – Σοφάδες, έως και την 31-01-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.). Προσφορές που θα ληφθούν, από την Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

7.Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων με βάση την οποία θα προτείνει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –  Στερεάς Ελλάδας την ανάθεση του ελέγχου.

8.Η απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον νόμο.

9.Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015, της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και των απαιτούμενων εγκρίσεων αποπληρωμής του>>.

 

 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ