Έχοντας υπόψη τις Ν.4070/2012 “Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σήμερα,

Σας γνωστοποιούμε

ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 4712/23-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΑΓ7ΛΡ-1ΘΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12 για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Την πλήρη πρόσκληση, καθώς και σχετική αίτηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gr