Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) από υπαλλήλους του Δήμου Σοφάδων με αντικείμενο την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια”

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010 επισημαίνονται τα εξής:

«Με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και συγκεκριμένα: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγματος και συνακόλουθα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α§2 Σ).»

 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 2016/26.01.2011 αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3861/2010, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους έχουν υποχρέωση να αναρτούν τις σχετικές αποφάσεις τους, όπως αυτές προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4 παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, από την 15 Μαρτίου 2011

Ο Δήμος Σοφάδων συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου (ΟΔΕ) για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης.

Η ΟΔΕ που θα συγκροτηθεί θα έχει ως αντικείμενό της την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο.

Ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει η ομάδα διαχείρισης/διοίκησης έργου, έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του νόμου στο Δήμο. Η συμμετοχή σ’ αυτήν δεν συνεπάγεται καμία επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση.

Στην εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής:

«Η εκάστοτε ΟΔΕ είναι αρμόδια κυρίως για την:

•Τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος καταχώρισης και ανάρτησης.

•Καταχώριση του προς ανάρτηση υλικού στη σχετική εφαρμογή καταχώρισης, ανάλογα με το περιεχόμενό του και ανάλογα με τα συμπληρωματικά δεδομένα που έχει υποδηλώσει ο εκδότης. Το ηλεκτρονικό έγγραφο προς ανάρτηση, μαζί με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που περιγράφουν το νόμο ή την πράξη κατά περίπτωση, θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της ΟΔΕ που είναι αρμόδια για την καταχώριση. Σε επόμενο χρονικό στάδιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια, ο ίδιος ο εκδότης θα καλείται να μεριμνά για την καταχώριση του εγγράφου, οπότε το μέλος της ΟΔΕ θα έχει μόνον υποστηρικτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

•Επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστηρικτικών εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

•Επικοινωνία με την ΟΔΕ του ΥπΕσΑΗΔ για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

•Συντονισμό και υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων.»

 

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στη διεύθυνση http://apps.gov.gr/ode (υπηρεσία που προσφέρεται κεντρικά για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας στελέχωσης), ή να απευθυνθούν στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.