ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλ.: 2443 3 53209 

Σοφάδες 03/10/2011

Α.Π. 19421

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων, απευθύνω Δημόσια Πρόσκληση στην Κοινότητα Μεταναστών που κατοικούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, να προσέλθουν την 11/10/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην έδρα του Δήμου, για την εκλογή τριών (3) εκπροσώπων τους, στο «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» όπως προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010.

 

Διάρκεια ψηφοφορίας από 18:00 έως 20:00

Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω εκλογή έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Σοφάδων.

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία εκλογής των εκπροσώπων τους, δηλαδή μέχρι 06-10-2011, οι μετανάστες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, αρμόδια υπάλληλος κ. Έλενα Σβάνα, τηλ. 24433 53216, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:

  • Άδεια παραμονής
  • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ο Δήμος θα εκτυπώσει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Κάθε μετανάστης, που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή θα πρέπει να ψηφίσει μέχρι δύο (2) υποψηφίους.

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους, τους ανωτέρω εκπροσώπους των μεταναστών, καθώς και δημότες, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

 

Ο Πρόεδρος

Του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Λεωνίδας Κατσικάρας