Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους κάθε τμήματος του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2022» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σοφάδων, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και  της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 419.711,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV 09135100-5)
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134200-9)
  • BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14η Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μπορείτε να κατεβάσετε συμπιεσμένο αρχείο με τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ.