Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ΄ αριθμ. 36/05.04.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΚΧΩ1Μ-ΔΑΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων,
 • την υπ΄ αριθμ. 83/12.04.22 (ΑΔΑ: ΨΔ2ΝΩ1Μ-ΕΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων,
 • την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 76781/28.04.22 (ΑΔΑ:ΨΕΩΡΟΡ10-ΥΩΤ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εκδοθείσα σε ορθή επανάληψη, με την οποία εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις,
 • την υπ΄ αριθμ. 516/07.04.2022 απόφαση Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης, για το έτος 2022.

 

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

 

την πλήρωση (πρόσληψη) δώδεκα (12) θέσεων υδρονομέων και ενός (1) επόπτη υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2022, ήτοι από 15 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, ως εξής:

 

 

Ένας επόπτης υδρονομέων ΥΕ πλήρους απασχόλησης.
Κοινότητες Πασχαλίτσας & Γεφυρίων Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 7 ωρών/ημέρα
Κοινότητες Μασχολουρίου, Ανωγείου και Σοφάδων Δύο υδρονομείς ΥΕ Μερικής απασχόλησης 2,5 ωρών/ημέρα ο καθένας
Κοινότητες Μαυραχάδων, Φίλιας, Καππαδοκικού και Αγ. Βησσαρίου Δύο υδρονομείς ΥΕ Μερικής απασχόλησης 2,5 ωρών/ημέρα ο καθένας
Κοινότητες Μελισσοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, Αμπέλου και  Δασοχωρίου Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 2,5 ωρών/ημέρα
Κοινότητες Ματαράγκας

(Αγροκτήματα στις θέσεις «Κουνιάρικα», «Μύλος» & «Άγιος Ανδρέας»)

 

Τρείς υδρονομείς ΥΕ Μερικής απασχόλησης 5 ωρών/ημέρα ο καθένας
Κοινότητα Κυψέλης Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 5 ωρών/ημέρα
Κοινότητα Ερμητσίου Ένας υδρονομέας ΥΕ Πλήρους απασχόλησης
Κοινότητα Πύργου Κιερίου Ένας υδρονομέας ΥΕ Μερικής απασχόλησης 3,5 ωρών/ημέρα

 

Το έργο του υδρονομέα θα είναι :

 

 • Καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και παράδοση στο Δήμο ονομαστικής κατάστασης αυτών, υπογεγραμμένη από τους αρδευτές.
 • Επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και διανομή σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός, σύμφωνα με τα έθιμα και την καθορισμένη σειρά άρδευσης.
 • Επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά κανάλια μέχρι τα αρδευόμενα κτήματα.
 • Φύλαξη και προστασία όλων των αρδευτικών έργων και επιμέλεια της συντήρησης αυτών.
 • Έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή τη συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και την υγιεινή των υδάτων.
 • Βεβαίωση και καταγγελία των παραβατών των παραπάνω διατάξεων.
 • Άμεση γνωστοποίηση στο αρμόδιο αγροφύλακα κάθε αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψή του.
 • Εφοδιασμός με πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικών όλων των αντλητικών συγκροτημάτων και ότι προβλέπεται από το Νόμο της Χωροφυλακής.
 • Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.

 

Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα 28.3/15-4-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60Α΄) όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τον Ν.3966/11 (ΦΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

 1. Αίτηση (στην οποία να δηλώνεται το αρδευτικό αντλιοστάσιο στο οποίο επιθυμούν να προσληφθούν ή εάν επιθυμούν να προσληφθούν ως επόπτης υδρονομέας, να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ)-(οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μια αίτηση).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμαρχο περί εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων για τους άρρενες υποψηφίους ή πιστοποιητικό γέννησης για τις θήλυ υποψήφιες.
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 6. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή (Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών).
 7. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι (οι ενδιαφερόμενοι) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των 24 μηνών ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης ως υδρονομείς άρδευσης στον ίδιο φορέα άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 164/2004 (Παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

 

Σημείωση:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνουν το 60ο. (Υδρονομέας μπορεί να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης).
 2. Να είναι δημότες του Δήμου Σοφάδων. Σε περίπτωση, που δεν παρουσιαστεί κανείς, θα προσληφθεί δημότης από γειτονικό Δήμο.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212) εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, ήτοι από  30.04.2022  έως και 06.05.2022.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ.