Για  την πλήρωση μιας  (1) θέσης Ειδικού  συνεργάτη  Δημάρχου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 163 του Νόμου 3584/2007.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 “Πρόγραμμα Κλεισθένης” σχετικά με τον αριθμό των  Ειδικών  Συμβούλων ή  Ειδικών  Συνεργατών  ή  Επιστημονικών Συνεργατών.
 4. Τη με αριθμό 55/74802/29.12.2010  (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-3) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας”.
 5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2018.
 6. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Σοφάδων.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητές του. Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΥΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984), όπως ισχύει.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

 1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

 

 1. Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), επαγγελματική εμπειρία , να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν 3584/2007

 

Αυτός που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί  ως ειδικός συνεργάτης, και θα παρέχει συμβουλές και προτάσεις στον Δήμαρχο για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στον αθλητισμό, μεριμνά για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εκτέλεση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και τέλος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις προφορικά ή γραπτά σε θέματα διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων και διαχείρισης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86.

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους.

Η πλήρωση θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει τo πρόσωπo, που κατά την κρίση του είναι κατάλληλo για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/τη προσλαμβανόμενο/η, ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα καθήκοντά  και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν 3584/2007.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του δήμου. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, εντός έξι (6) εργασίμων ημερών ήτοι από την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 έως την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Σοφάδων, Δημαρχείο Σοφάδων 2ος Όροφος, (υπόψη του Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ.  Σωτήρη Σούρλα ).

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ.