Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 “Πρόγραμμα Κλεισθένης” σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 4. Τη με αριθμό 55/74802/29.12.2010 (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-3) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας”.
 5. Την με αριθ. 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού ΤΑ της Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένης και Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικειο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021.
 8. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Σοφάδων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στις κοινωνικές επιστήμες για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984), όπως ισχύει.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 παρ. 3 άρθρο 163 Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4447/2016με ειδίκευση στις κοινωνικές επιστήμες.

 

 1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

 1. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης, επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (παρ.3 άρθρο 163 ν.3584/2007).

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός συνεργάτης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και με το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΔΗΚΟΙΕΔΣ:

 

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την στήριξη  των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
 • Σχεδιάζει εισηγείται και μεριμνά για την προώθηση εκπαιδευτικών διαπολιτισμικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Σχεδιάζει εισηγείται και μεριμνά για την πολιτικών υποστήριξης των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ του Δήμου Σοφάδων.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων ενσωμάτωσης σε συνεργασία με το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους.

 

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Ο/η προσληφθείς/σα θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου 3584/2007. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sofades.gr καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 05.08.2021 έως 11.08.2021.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από εδώ.