Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/2020).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 “Πρόγραμμα Κλεισθένης” σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 4. Την υπ΄αριθμ. 4980/19.05.2020 βεβαίωση της προϊσταμένης τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σοφάδων.
 5. Την υπ΄αριθμ. 4981/19.05.2020 βεβαίωση του προϊστάμενου τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης κενών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Σοφάδων.
 6. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ειδικότητας Δημοσιογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Σοφάδων.

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό Συνεργάτη ειδικότητας Δημοσιογράφου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για Θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Σοφάδων και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων του Δήμου, ειδικότερα:

 

 • Σχεδιάζει την επικοινωνιακή πολιτική.
 • Καλύπτει δημοσιογραφικά εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος και τα Ν.Π. και συγκεντρώνει φωτογραφικό ή άλλο υλικό των εκδηλώσεων.
 • Συντάσσει δελτία τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου και των Ν.Π.
 • Επιμελείται της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνει την ιστοσελίδα του Δήμου με τα τελευταία νέα.
 • Προβάλει του έργο του Δήμου Σοφάδων στον έντυπο, ηλεκτρονικό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τύπο προς ενημέρωση των δημοτών.

 

Προσόντα Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

 1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

 

 1. Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 

 • Σχετική Αίτηση (πλήρης ως προς τα στοιχεία του αιτούντα).
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).
 • Βεβαίωση εγγραφής ως μέλους σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.).

 

Προθεσμία και Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων (Αρμόδιοι Υπάλληλοι Σωτήριος Σούρλας – Γεώργιος Γρίβας – Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212)  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 20.05.2020 έως 29.05.2020.

 

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Ο/η προσληφθείς/σα θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου 3584/2007. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sofades.gr καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της προκήρυξης από εδώ.