Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/2020).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 “Πρόγραμμα Κλεισθένης” σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τη με αριθμό 55/74802/29.12.2010 (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-3) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας”.
 6. Την με αριθ. 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένης και Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 7. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 13767/28.11.2022 βεβαίωση προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών περί κάλυψης τεσσάρων (4) από τις πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών που μπορούν να προσληφθούν στο Δήμο Σοφάδων.
 8. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 13768/28.11.2022 βεβαίωση προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022.
 9. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Σοφάδων.

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό/ή Συνεργάτη/ιδα για την επικουρία του Δημάρχου Σοφάδων κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε οικονομικά-λογιστικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας (προετοιμασία ενταλμάτων, ελέγχου δαπανών, θέματα προϋπολογισμού, απολογισμού, παρακολούθηση εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου).

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

 1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).
 2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου ή διπλώματος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, συναφές με την προς πλήρωση θέση.
 3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης, επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (παρ.3 άρθρο 163 ν.3584/2007).
 4. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 

 • Σχετική Αίτηση (πλήρης ως προς τα στοιχεία του αιτούντα).
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους.

 

Ο/η προσληφθείς/σα θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η θητεία της οποίας  δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί και αρχίζει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3584/07) .

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 παρ. 6 του ανωτέρω Νόμου. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sofades.gr καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, με φυσική παρουσία στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος) ή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ggrivas@sofades.gr εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 30.11.2022 έως 06.12.2022.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: Σωτήριος Σούρλας & Γεώργιος Γρίβας – αριθμ. τηλ: 2443353212- 2443353213.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Προκήρυξη από εδώ.