Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής του τμήματος (Δημοτικής Ενότητας) για τις “Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Άρνης, Μενελαιδας, Ρεντίνας και Ταμασίου”, με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία σε μορφή rar από εδώ.

Για να ανοίξετε το παραπάνω αρχείο μεταξύ άλλων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πρόγραμμα winrar το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: http://www.win-rar.com/postdownload.html?&L=0