ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 163 του Νόμου 3584/2007 και του άρθρου 45 του Νόμου 3979/2011.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.

3. Τη με αριθμό 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας”.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.

5. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014.

6. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου για την κάλυψη αναγκών σε θέματα διοικητικής υποστήριξης γραφείου Δημάρχου.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης στο Γραφείο Δημάρχου.

 

Πιο συγκεκριμένα προτίθεται να προσλάβει έναν Ειδικό Σύμβουλο με ειδικότερα αντικείμενα την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και δεδομένων και τη στατιστική τεκμηρίωση της οικονομικής θέσης και προοπτικής του Δήμου, την επεξεργασία, διαμόρφωση και διαχείριση επιχειρηματικών προγραμμάτων κάθε μορφής που αφορούν τις δραστηριότητες του Δήμου. Για την κάλυψη της θέσης απαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματική εμπειρία, κατά προτίμηση σε θέσεις οργανωτικής ευθύνης.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

1. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

2. Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής Πανεπιστημίου με αντικείμενο την Επιστήμη των Μαθηματικών.

3. Να έχουν καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4. Να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση αγγλικών.

5. Να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

6. Να είναι συνεργάσιμοι και πρόθυμοι, ικανοί να παρέχουν γνώμες και συμβουλές σε θέματα διοικητικής υποστήριξης του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 1416/84.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν από Παρασκευή 21/11/2014 ως και Παρασκευή 28/ 11/2014:

Α) Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86.

Β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Γ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

Δ) Νόμιμα αντίγραφα των επικαλούμενων προσόντων και ιδιοτήτων τους.

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου 3584/2007. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού Συμβούλου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sofades.gr καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Πληροφορίες δίδονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Κιερίου 49, 1ος όροφος, τηλ. 24433-53267, αρμόδιος υπάλληλος Σούρλας Σωτήριος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στο ίδιο Γραφείο υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Σοφάδες 20/11/2014

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

Την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.