ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Βελτίωση Υποδομών Δήμου Σοφάδων»,

εκτιμώμενης αξίας 46.763,41€ (πλέον Φ.Π.Α.).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευανθία Κοντούλη, τηλ.: 2443353237.
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παρέχεται αποκλειστικά από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες).
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Τίτλος έργου: Βελτίωση υποδομών Δήμου Σοφάδων, Κατηγορίες έργου: Οδοποιία, προϋπολογισμός έργου: 57.986,63 € (46.763,41 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 11.223,22 €).
 8. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες οδοποιίας 46.726,94 € (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), αναθεώρηση 36,47 € και Φ.Π.Α. 11.223,22 €.
 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας Α1 τάξης και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. ε) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της υπουργικής Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430 της 02/10/2001 αντίστοιχης με τις ανωτέρω καλούμενες κατηγορίες και όρια προϋπολογισμού. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 935,27 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 01-10-2018.
 12. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν 4412/2016.
 13. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 14. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 15. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
 16. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00.
 17. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, στα γραφεία του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
 18. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αποσφράγιση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων, αμέσως μετά την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων.
 19. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 20. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ -ΣΑΕ -055 (57.986,63 €).
 21. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 22. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

 

_________________________________

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από εδώ.