ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ»,

εκτιμώμενης αξίας 68.548,39 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευανθία Κοντούλη, τηλ.: 2443353237, fax: 24433-53234, e-mail: ekontouli@sofades.gr
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες).
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Θεσσαλία – Καρδίτσα, Τρίκαλα).
 7. Τίτλος έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ, Κατηγορίες έργου: Οικοδομικά, προϋπολογισμός έργου: 85.000,00 € (68.548,39 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 16.451,61 €).
 8. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες δαπάνης 67.317,78 € (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), αναθεώρηση 1.230,61 € και Φ.Π.Α. 16.451,61€.
 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των370,96 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 25/12/2018.
 13. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 14. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 15. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
 16. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ.
 17. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
 18. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
 19. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 20. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 21. Το έργο χρηματοδοτείται από δωρεά στο Δ. Σοφάδων (Κ.Α.Ε.: 30-7323.14).
 22. Προδικαστικές προσφυγές κατά εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 23. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).
 24. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σοφάδων.

  Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΤΕΥΔ (αρχείο doc)

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΣΥ ΚΑΙ ΕΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ