Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμαρχος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας, προκηρύσσει  με
προϋπολογισμό 65.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κόστος 5 ευρώ την οικονομική προσφορά από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων, 1ος όροφος Κιερίου 49, τ.κ. 43300, Σοφάδες, μέχρι
και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης είναι
αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ. Σοφάδων http://www.sofades.gr (menu: Δήμος -> Διαφάνεια ->
Διαγωνισμοί) είτε εναλλακτικά χορηγούνται μαζί με την οικονομική προσφορά με αντίστοιχη χρέωση.
Πληροφορίες στα τηλ. 24433 53237, Fax. 24433 53234, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Ευανθία
Κοντούλη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10η του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο ισόγειο του Δημαρχείο Δ. Σοφάδων, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και σύστημα υποβολής
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες, εκφρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Οι προσφέροντες ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα στην αντίστοιχη με
την ανωτέρω κατηγορία και όρια προϋπολογισμού.
β) Οι προσφέροντες αλλοδαποί σύμφωνα με τα άρθρα 21 & 23 παρ.4 της εγκεκριμένης διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.048,00 Ευρώ
και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες .
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (Κ.Α.: 30-7323.09) και η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2017
ανέρχεται σε 65.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Χορήγηση προκαταβολής & πρόσθετης ρήτρας (πριμ), δεν προβλέπεται.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο από εδώ.