Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3966/2011 σχετικά με την προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

Πληροφορίες: Από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 12:00 από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρμόδια υπάλληλος: Ζαχαροπούλου Ευαγγελία , τηλ. 24433-53215 & 53209

Διεύθυνση: Κιερίου 49 – Τ.Κ 43300.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ