Σοφάδες   31-7-2015

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σύμφωνα με την 14828/2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Σοφάδων και ύστερα από προηγούμενη αναβολή λόγω της Τραπεζικής Αργίας, εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων: 11γ-Ελάτης, 6δ Αποψιλωτικής Δρυός, 9β Αναγωγικής Δρυός και  10β Αναγωγικής Δρυός, του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας.

     Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 17-8-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12-13 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  2443353215.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ