Περιστατικό Ζωής Πολιτογράφηση μεμονομένων ομάδων
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την πολιτογράφηση μεμονομένων ομάδων πληθυσμού στα αρχεία του Δημοτολογίου
Σε ποιους απευθύνεται
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για πολιτογράφηση.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 6. Πραγματοποιείται η πολιτογράφηση.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Εγγραφή ενήλικου άγαμου άντρα σε Δημοτολόγια, όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

 1. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (με την ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια).
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (των γονέων).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το δήμο εγγραφής τους.
 5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι “είμαι άγαμος και δεν είμαι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια κανενός Δήμου”.
 7. Αστυνομική Ταυτότητα.

Β) Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

 1. Αίτηση.
 2. Απόφαση Νομαρχίας (για άντρες) ή Απόφαση Περιφέρειας (για γυναίκες) περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας.
 4. Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας.
 5. Σε περίπτωση Γυναίκας: Πράξη Καθορισμού Ηλικίας για τις γυναίκες.
 6. Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου.
 7. Υπεύθυνη δήλωση.

          – Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στο εξωτερικό, η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή.

          – Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στην Ελλάδα, η πράξη καθορισμού ηλικίας γίνεται και εκδίδεται από το Δήμο με την προσκόμιση του διαβαρητρίου της και της άδειας παραμονής της, αν υπάρχει.

Γ) Εγγραφή ομογενών Ποντιακής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση

 1. Αίτηση.
 2. Απόφαση Περιφέρειας και Απόφαση Νομαρχίας (για άντρες).
 3. Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας.
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλο δήμο της χώρας και αν ο σύζυγος είναι Έλληνας ή αλλοδαπός.

** Η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης και γάμου είναι υποχρεωτική και γίνεται στο ειδικό ληξιαρχείο (Αθηνών).

Εξαιρέσεις από την διαδικασία
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πολιτογράφηση
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα