ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σοφάδες:12-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.8721

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έχοντας υπόψη την αριθ. 107/2017 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων  5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, στο διαχειριστικό έτος 2017.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των δασικών συστάδων 5β και 13α του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, στο διαχειριστικό έτος 2017.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, αρχομένη από 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 μεσημβρινή  ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σοφάδων ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των συστάδων:

Α) Η συστάδα 5β αποψιλωτικής δρυός (θέσεις Βαγγέλως κοτρώνι, Πετρόρεμα κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, με ενδεικτικό λήμμα 1.509 κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός ή 1.252 τόνων καυσόξυλων δρυός. Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται στο ποσόν των σαράντα πέντε ευρώ ανά τόνο  (45,00 €/τον.) καυσόξυλων δρυός και

Β) Η συστάδα 13α-ελάτης (θέσεις Λεπούχι, Ντουλαβέρη, Ζαχαράκη, Μοναχός έλατος κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, με ενδεικτικό λήμμα 503 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 755 κμ. ξυλώδους όγκου ελάτης ή 506 τόνων καυσόξυλων ελάτης. Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται στο ποσόν τριάντα ευρώ ανά κυβικό μέτρο  (30,00 /κμ.) τεχνικής ξυλείας ελάτης και στο ποσόν των επτά ευρώ  (7,00 €/τον.) καυσόξυλων ελάτης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί με διακήρυξη του Δημάρχου μετά τη νόμιμη κύρωση της παρούσας και αφού δημοσιευθεί περίληψή της.

Άρθρο 2ο Κανένας οφειλέτης του Δήμου δεν μπορεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία είτε χωριστά για κάθε μια συστάδα, είτε για περισσότερες, είτε για το σύνολο των συστάδων.

Άρθρο 3ο Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, εγγυητική επιστολή ξεχωριστή για κάθε συστάδα, ως εξής:

Συστάδα 5β:   Καυσόξυλα δρυός: 1.252,00 τον. Χ 45,00 € Χ 10% = 5.634,00 €

Συστάδα 13α: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 503 κ.μ. Χ 30,00 €  10% = 1.509,00 €

                       Καυσόξυλα ελάτης: 506 τον. Χ 7,00 €  10% = 354,20 €

Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την παρούσα, καταβολής του μισθώματος καθώς και για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 3.1 (Εγγυητής)

Ο τελευταίος πλειοδότης (μισθωτής) υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή, που θα υπογράψει το πρακτικό   της   δημοπρασίας   και   στη   συνέχεια   το   συμφωνητικό,   καθιστάμενος αλληλέγγυος   της   σύμβασης,   στερούμενος   του   δικαιώματος   της   διζήσεως   και διαιρέσεως.

Άρθρο 4ο Η μίσθωση αρχομένης από της εγκαταστάσεως του πλειοδότη (μισθωτή) λήγει μετά την πάροδο ενός έτους από αυτής.

Πέρα   από   την   παραπάνω   προθεσμία   απαγορεύεται   η   μεταφορά   των   δασικών προϊόντων που έχουν εξελεγχθεί και οποιαδήποτε εργασία εντός της συστάδας και στη συνέχεια θα γίνεται πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής σε βάρος του μισθωτού για τα υπάρχοντα προϊόντα στο δάσος.

Άρθρο 5ο Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και βαραίνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη (μισθωτή).

Άρθρο 6ο Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατοχή του, τα όρια αυτού και εν γένει την από τη δασική υπηρεσία υποδειχθησόμενη κατάσταση γιατί αλλιώς του καταλογίζεται αποζημίωση.

Απαγορεύεται η υλοτομία σε ιδιόκτητους αγρούς που τυχόν βρίσκονται στο υπό ξύλευση δάσος, η παράβαση αυτή βαρύνει τον ενοικιαστή.

Άρθρο 7ο Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το  δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο, γιατί αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 7.1 : Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει  κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει  στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των εκποιούμενων δασικών προϊόντων και ότι παραιτείται πάσης αντιρρήσεως ως προς την ποιότητα και ποσότητα αυτών ή συνθηκών παραγωγής και των προδιαγραφών.
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.
  • Πρόσφατη βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια εφορία.
  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο φορέα εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων.
  • Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων   περί   παρακατάθεσης   σε   αυτό   από   αυτόν   που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί   για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής   ωφελείας,   που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του   οριζόμενου   ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριμένα εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των προϊόντων.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 7.2 : Λόγοι αποκλεισμού από τη δημοπρασία

Στη δημοπρασία δεν γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε βαρύνεται αποδεδειγμένα και κατ’ εξακολούθηση (με καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ή διοικητικές πράξεις) για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας (παράνομες εκχερσώσεις ή καταλήψεις δασικών εκτάσεων, παράνομες υλοτομίες δασικών ειδών, συλλογή φυλλοχώματος κλπ.), όπως επίσης και για:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Δωροδοκία κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ε) Υπεξαίρεση (375 Π.Κ.)

στ) Απάτη (386-388 Π.Κ.)

ζ) Εκβίαση (385 Π.Κ.)

η) Πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.)

θ) Ψευδορκία (224 Π.Κ.)

ι) Δωροδοκία (235-237 Π.Κ.)

κ) Δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.)

Όποιος δεν εκπλήρωσε τους όρους ανάλογης προηγούμενης σύμβασης εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και του χρόνου παράτασης, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην εν λόγω δημοπρασία.

Άρθρο 8ο Τα προϊόντα παραδίδονται από το Δήμο ως όρθια προς υλοτόμηση δένδρα, τα δε προϋπολογιζόμενα προϊόντα κάθε συστάδας και οι τιμές εκκίνησης της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας έχουν ως εξής:

Συστάδα 5β-Δρυός αποψιλωτικής: Καυσόξυλο δρυός: 45,00 € ανά τόνο

Συστάδα 13α –ελάτης: Τεχνικό ξύλο ελάτης: 30,00 € ανά κυβικό μέτρο

Καυσόξυλο ελάτης: 7,00 €  ανά τόνο

Για κάθε συστάδα για την οποία θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα πρέπει να υποβληθεί διακριτή προσφορά από τον συμμετέχοντα στη δημοπρασία.

Κάθε αντιπροσφορά μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο εφόσον η τιμή είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 1,50 € ανά μονάδα προϊόντος από τον τελευταίο πλειοδότη, και θα ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα.

Άρθρο 9ο Ο μισθωτής υποχρεούται ως τελευταίος πλειοδότης μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας να προσέλθει στο Δήμο για τη σύνταξη του οικείου συμφωνητικού με τον Δήμαρχο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του πρακτικού δημοπρασίας και αφού προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση της προηγούμενης και ίση με το 10% επί του νέου μισθώματος προς εξασφάλιση της κανονικής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο Το μίσθωμα του δάσους θα καταβάλλεται ως εξής: συγχρόνως με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταβληθεί το ποσό των 40% ως προκαταβολή (για κάθε δημοπρατούμενη συστάδα χωριστά), το οποίο θα συμψηφισθεί στο ποσό της τελευταίας εξέλεγξης. Μετά την οριστική εξέλεγξη ο μισθωτής θα καταβάλλει το ανάλογο ποσό που θα προκύπτει από την ποσότητα των παραδιδόμενων δασικών προϊόντων (αφαιρούμενης της καταβληθείσας προκαταβολής).

H άδεια απολήψεως θα χορηγηθεί εφάπαξ στο μισθωτή.

Άρθρο 10.1 Μεταφορά δασικών προϊόντων, πρωτόκολλα εξέλεγξης  και δελτία μεταφοράς

Η μεταφορά των δασικών προϊόντων από τους τόπους πρώτης συγκέντρωσης προς άλλους χώρους θα γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και όχι αργίες και  Κυριακές και από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Το Σάββατο η μεταφορά θα γίνεται μόνο με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγείται από τον υπεύθυνο του Δήμου.

Η μεταφορά των δασικών προϊόντων θα γίνεται με τη σύνταξη του δελτίου μεταφοράς. Τα δελτία μεταφοράς θα συμπληρώνονται με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, πριν ξεκινήσει το μεταφορικό μέσο για να πραγματοποιήσει την μεταφορά.

Ο μισθωτής που θα διακινήσει δασικά προϊόντα, υποχρεούται να ενημερώνει τον υπεύθυνο   του Δήμου από την προηγούμενη ημέρα. Τα δασικά προϊόντα θα μεταφέρονται βάσει   καταμέτρησης από την Δασική υπηρεσία. Κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων από το μισθωτή χωρίς να γνωρίζει ο Δήμος, θεωρείται παράβαση, θα διώκεται ποινικά και ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

Τα δασικά προϊόντα μετά την έκδοση των εγγράφων του Δασαρχείου (Πρωτόκολλο Εξέλεγξης & δελτία μεταφοράς) θα μεταφέρονται από τους χώρους συγκέντρωσης του   υλοτομίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Πέρα των 15 ημερών θα επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 100,00 € για κάθε ημέρα παραμονής των στο χώρο συγκέντρωσης και εξέλεγξης, εκτός της περίπτωσης της ανωτέρας βίας.

Τα πρωτόκολλα εξέλιξης δασικών προϊόντων και τα δελτία μεταφοράς, θα παραδίδονται στον παραλήπτη του Δήμου κατά τη ζύγιση ή μέτρηση των προϊόντων, ο μισθωτής θα  λαμβάνει αντίγραφο του δελτίου μεταφοράς, από τον υπεύθυνο του Δήμου, για κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων.

Αν κατά την τελική επιθεώρηση των δασικών συστάδων δεν συμπληρώνεται το τελικό πρωτόκολλο με το οριστικό ή ενδεικτικό ποσό και όταν διαπιστωθούν ανυλοτόμητα δένδρα τα οποία έπρεπε να κοπούν, θα γίνεται καταλογισμός σε βάρος του μισθωτού χωρίς τα δένδρα να κοπούν.

Άρθρο 11ο Η υλοτομία και η απόληψη των παραπάνω δασικών προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαχειριστική έκθεση που ισχύει σήμερα και με τις υποδείξεις του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Άρθρο 12ο Ο μισθωτής εγκαθίσταται στο δάσος από το Δασαρχείο Καρδίτσας και είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκδιδόμενες δασικές διατάξεις.

Άρθρο 13ο Δικαίωμα ελέγχου για την κανονική υλοτομία έχει μόνο η αρμόδια δασική υπηρεσία και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο Σε περίπτωση αθετήσεως του μισθωτού ως προς την καταβολή του μισθώματος ή καθυστέρηση, ο Δήμος δικαιούται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο, εκπιπτούσης της εγγυήσεως υπέρ του Δήμου, ως και των εντός του δάσους δασικών προϊόντων.

Άρθρο 15ο Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν κατά τη διάρκεια της μισθώσεως αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να απολειφθεί όλο ή μέρος των δασικών προϊόντων.

Άρθρο 16ο Παράταση χρόνου υλοτομίας θα χορηγηθεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του δεν θα μπορέσει εγκαίρως να αποπερατώσει την υλοτομία.

Άρθρο 17ο Η καταμέτρηση των προϊόντων θα γίνεται στον προκαθορισμένο χώρο  σε κανονικές στοίβες οι οποίες θα αριθμούνται και τα στοιχεία αυτών θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο εξέλεγξης. Ο Δήμος μπορεί ακόμα να προβεί και στη ζύγιση της ξυλείας εάν το κρίνει σκόπιμο για την ακριβέστερη μέτρηση των προϊόντων. Κατά την καταμέτρηση θα παραβρίσκεται άτομο που θα ορίσει ο Δήμος.

Άρθρο 18ο Η διακίνηση των δασικών προϊόντων και ειδικότερα η φόρτωση θα γίνεται από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που η διακίνηση επιβάλλεται να γίνεται νύχτα θα πρέπει απαραιτήτως ο μισθωτής να ειδοποιεί προς τούτο τη δασική υπηρεσία.

Άρθρο 19ο Η δαπάνη συγκέντρωσης και στοίβαξης των δασικών προϊόντων βαρύνει τον μισθωτή.

Άρθρο 20ο Ο μισθωτής δικαιούται να προβεί στη διάνοιξη δασικών δρόμων εντός του δάσους με δική του δαπάνη μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και ύστερα από σύνταξη σχετικής μελέτης εγκεκριμένης από την Δασική υπηρεσία.

Άρθρο 21ο Ο μισθωτής μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν των πρακτικών δημοπρασίας υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού εντός (10) ημερών, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του.

Άρθρο 22ο Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται απολύτως η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση των δασικών συστάδων.

Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων υλοτομίας πριν την εξέλεγξη αυτών,  η οποία θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δασαρχείου Καρδίτσας παρουσία εκπροσώπου του Δήμου.

Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της υλοτομίας χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα του Δασαρχείου δηλαδή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης και του δελτίου μεταφοράς.

Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά δασικών προϊόντων, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα.

Άρθρο 23ο Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο   ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά   την   κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5)   τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 24ο Άπαντα τα έξοδα δημοπρασίας, δημοσιεύσεων, διακήρυξης, κηρύκεια, αντίγραφα συμφωνητικών, φόροι, χαρτόσημα κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 25ο Η διακήρυξη του Δημάρχου (Περίληψη) θα δημοσιευθεί προ δέκα (10) ημερών με τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Δασαρχείο Καρδίτσας και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και σε μια (1) εβδομαδιαία εκδιδόμενες στην Καρδίτσα.

     

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ