Περιστατικό Ζωής Πληρωμή προμηθευτών
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Διαδικασία πληρωμών προμηθευτών- εργολάβων- νομικών προσώπων του Δήμου
Σε ποιους απευθύνεται

Όλους τους προμηθευτές του Δήμου

Διαδικασία που ακολουθείται
  1. Το Τμήμα Λογιστηρίου αποστέλλει τα Εντάλματα Πληρωμής συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα παραστατικά. ΔΕΝ μπορεί να πληρωθεί μια δαπάνη χωρίς να υπάρχει ένταλμα πληρωμής.
  2. Έλεγχος εντάλματος από τον υπάλληλο.
  3. Τηλεφωνική ειδοποίηση προμηθευτών για να προσέλθουν στο Τμήμα Ταμείου.
  4. Ο ενδιαφερόμενος έρχεται στο Τμήμα Ταμείου και ανάλογα με το ποσό που θα εισπράξει έχει μαζί του ασφαλιστική (ποσό πάνω από 3000 ευρώ) ή/ και φορολογική ενημερότητα (ποσό πάνω από 1500 ευρώ).
  5. Ο υπάλληλος εισέρχεται στο πρόγραμμα και ελέγχει αν το ένταλμα πληρωμής είναι οριστικοποιημένο. Εφόσον είναι, το εξοφλεί και εκτυπώνει την απόδειξη, την οποία σφραγίζει και  υπογράφει. Ο δικαιούχος εισπράττει τα χρήματα και φεύγει με την απόδειξη.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Ανάλογα με το ποσό που θα εισπράξει ο προμηθευτής έχει μαζί του:

  • Φορολογική ενημερότητα (ποσό πάνω από 1500 ευρώ).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (ποσό πάνω από 3000 ευρώ)
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Πληρωμή Προμηθευτή