Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων: α) Συστάδα 5α-Ελάτης (Θέσεις Αλαταρούλες, Μαγκλάρα, Πριόνι, Μέγα Ίσιωμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 51,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 56,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, β) Συστάδα 5β-Ελάτης (Θέσεις Κουσιόξυλα, Απελίνο, Παλιοκρανιά  κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 82,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 93,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, γ) Συστάδα 2β-Ελάτης (Θέσεις Τσαπουρνιά, Λογγόβρυση, Ρέμα παλιόστρουγκας κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 377,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 415,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, δ) Συστάδα 6α-Ελάτης (Θέσεις Φουσκλιά,  Κερασόβρυση, Κόρακας, Σταθμός, Κοκκινόβρυση κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 212,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 232 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, ε) Συστάδα 6β- Ελάτης (Θέσεις Κερασόβρυση, Πολιολογάς, Τσιάτσιου, Άνεμος κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 187,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 206 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, στ) Τμήμα 19-Δρυός (Θέσεις Πλάτανος, Ζουμ, Σταυρός κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 968,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, περιόδου 2015-2024 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

Συστάδα 5α: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 34,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης: 12,00 € ανά χ.κ.μ.
Συστάδα 5β: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 34,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης: 12,00 € ανά χ.κ.μ.
Συστάδα 2β: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 34,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης: 12,00 € ανά χ.κ.μ.
Συστάδα 6α: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 34,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης: 12,00 € ανά χ.κ.μ.
Συστάδα 6β: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 34,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης: 12,00 € ανά χ.κ.μ.
Τμήμα 19   : Καυσόξυλα δρυός: 23,00 € ανά χ.κ.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα  χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

Συστάδα 5α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 51,00    κ.μ. Χ 34,00 € Χ 10% = 173,40 €
  Καυσόξυλα ελάτης 56,00 χ.κ.μ. Χ 12,00 € Χ 10% = 67,20 €
Συστάδα 5β: Τεχνική ξυλεία ελάτης 82,00    κ.μ. Χ 34,00 € Χ 10% = 278,80 €
  Καυσόξυλα ελάτης 93,00 χ.κ.μ. Χ 12,00 € Χ 10% = 111,60 €
Συστάδα 2β: Τεχνική ξυλεία ελάτης 377,00    κ.μ. Χ 34,00 € Χ 10% = 1.281,80 €
  Καυσόξυλα ελάτης 415,00 χ.κ.μ. Χ 12,00 € Χ 10% = 498,00 €
Συστάδα 6α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 212,00    κ.μ. Χ 34,00 € Χ 10% = 720,80 €
  Καυσόξυλα ελάτης 232,00 χ.κ.μ. Χ 12,00 € Χ 10% = 278,40 €
Συστάδα 6β: Τεχνική ξυλεία ελάτης 187,00    κ.μ. Χ 34,00 € Χ 10% = 635,80 €
  Καυσόξυλα ελάτης 206,00 χ.κ.μ. Χ 12,00 € Χ 10% = 247,20 €
Τμήμα 19   : Καυσόξυλα -δρυός 968,00 χ.κ.μ. Χ 23,00 € Χ 10% = 2.226,40 €

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 14-07-2021   ημέρα    Τετάρτη   και ώρα 10:30 – 12:30 μεσημβρινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

Μπορείτε να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης από εδώ.