Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό Στρατιωτικών Σχολών
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού για στρατιωτικές σχολές.
Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι πολίτες.

Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση πιστοποιητικού για στρατιωτικές σχολές.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού στρατιωτικών σχολών.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άγαμος.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού στρατιωτικών σχολών.
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Περιστατικά Ζωής από τα οποία εξαρτάται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Documen