Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών του θανόντα, από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών.
Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

 • Τα άτομα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.
 • Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
 • Όσοι έχουν εξουσιοδότηση από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Αστυνομική ταυτότητα.
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση που καταθέτει ο αιτών) όπου αναγράφεται ότι: “δεν έχει λυθεί ο γάμος μου που έγινε στις …[ημ/νία]…με τον/την…[όνομα]… Α) μέχρι την ημέρα του θανάτου του/της …[όνομα]…πυ συνέβη στις …[ημ/νία]… Β) μέχρι σήμερα.”

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Κόστος Υπηρεσίας 0 €
Περιστατικά Ζωής που εξαρτώνται από αυτό Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Document