Περιστατικό Ζωής Πιστοποιητικά Ταυτοπροσωπίας
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι πολίτες.

Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 6. Εκδίδεται το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Ανήλικοι

 1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πρόσφατη φωτογραφία

** Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

** Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

** Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

Β) Διπλοεγγεγραμμένοι

 1. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής.
 2. Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της κοινότητας που είναι γραμμένος με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ανά περίπτωση

* Εάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της ληξιαρχικής πράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα.

* Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε.

Γ) Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

 1. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού
 3. Ένορκη βεβαίωση

* Η ένορκη βεβαίωση χρειάζεται για να γίνει παραβολή του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα του Δήμου.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Documen