Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

 

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ματαράγκας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25/10/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων εντός του Δημοτικού καταστήματος  Δήμου Σοφάδων.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό

(100,00€) ευρώ.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) και βεβαιώνεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Κ.Α.Π.Η. Σοφάδων στην οδό Αγίου Γεωργίου 26, από 11-10-2022 έως 21-10-2022.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2443353300. ΦΑΞ: 2443353304.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΕΔΩ.