Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 2α – Ελάτης ((Σταυρός, Κόρακας, Γιαννούλη, Παληόλακκα, Λάκκος Σύρτα κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, για την απόληψη 1.080,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης, από τα οποία θα προκύψουν ενδεικτικά 648,00 κ.μ. στρογγύλης ξυλεία ελάτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση και τους όρους διακήρυξης τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίζουν από το Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 30,00 € ανά κ.μ. στρογγύλης ξυλείας ελάτης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των (1.944,00) €, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 -01:00 μεσημβρινή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ