Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

 Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Ματαράγκας. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση  80 τουλάχιστον τετραγωνικά μέτρα και να βρίσκεται στην Ματαράγκα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.(Δημαρχείο Σοφάδων 1ος όροφος)

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2443353277 ΦΑΞ: 2443353279.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.