Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ματαράγκας.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εβδομήντα ευρώ(70,00€).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα ευρώ (90,00€) και βεβαιώνεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.(Δημαρχείο Σοφάδων 1ος όροφος)
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2443353277 ΦΑΞ: 2443353279.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ