Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση για δύο (2) χρόνια ενός διαμερίσματος εμβαδού 54 Μ2 που βρίσκεται στον 3ο όροφο της επί της οδού Ρούσβελτ 20 πολυκατοικίας στη Λάρισα, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς(κατώτερο μίσθωμα)το ποσό των € 200,00 το μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 8-1-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή της δημοπρασίας ως εγγύηση το ποσό των 240,00 € με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία καταστεί άγονη θα επαναληφθεί στις 20-1-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10-11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής χωρίς άλλη δημοσίευση.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 24433-53215.