ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας: της συστάδας: 11β ( Θέση Κρέμασμα, Βαρκά κλπ.), του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, για την απόληψη: 1.394,00 κμ. ξυλώδους όγκου ελάτης, από τα οποία θα προκύψουν ενδεικτικά 498,00 κ.μ. στρογγύλη ξυλεία ελάτης, σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης του ανωτέρω δάσους και τους όρους διακήρυξης τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίζουν από το Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 30,00 € ανά κ.μ. στρογγύλης ξυλείας ελάτης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.494,00 € σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 31η Μάιου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 – 01:00 μεσημβρινή.