Ενημερώνουμε τους υπόχρεους προς υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2113/30-09-2015/τ.Β΄, τα νέα έντυπα Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160).
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω έντυπα ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην παρακάτω διεύθυνση:

«Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003»
Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος Όροφος, γρ. 414
10671 Αθήνα

(τηλ.: 2103692417-2103692417)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

 

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (pdf)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (pdf)