Παρακαλείστε οι δικαιούχοι του προγράμματος  για την διανομή τροφίμων να προσέλθετε στο πρώην Carrefour, καθώς και οι δικαιούχοι Ρομά στο κτίριο του Ιατροκοινωνικού Κέντρου στις Σοφάδες, στις 7/12 ώρες 9:00-16:00 ή στις 8/12 και ώρες 9:00-15:00, για την παραλαβή προϊόντων, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ που συμμετέχετε. Για την παραλαβή, απαιτείται να προσκομίσετε Δελτίο Ταυτότητας και επίσημο έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του μέλους  που παραλαμβάνει τα προϊόντα και του ατόμου που υπέβαλλε την αίτηση (αν δεν ταυτίζονται). Σε περίπτωση, που ωφελούμενος ή τα μέλη δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο, που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.