ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

 • 23 τ.μ.  επιφάνεια χώρου
 • περιγραφή χώρου κρεοπωλείου: κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος με επαγγελματικό εξοπλισμό   και μία(1)   τουαλέτα.
 • εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής, θέρμανσης και κλιματισμού, σύστημα εξαερισμού και αποχέτευσης.

2. Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

 • τόπος διαγωνισμού η έδρα της επιχείρησης
 • ο διαγωνισμός είναι φανερός και προφορικός. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν συνεχώς τιμές μεγαλύτερες απο την αμέσως προηγούμενη προσφορά με ελάχιστη αύξηση το βήμα του διαγωνισμού έως το χρόνο λήξης του διαγωνισμού.
 • κάθε ενδιαφερόμενος την ημέρα του διαγωνισμού πρέπει να προσκομίσει
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  • Υ.δ. (ν.1599/1986) οτι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

3. Όροι διαγωνισμού

 • ανοικτού τύπου
 • κρεοπωλείο
 • κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 500,00 ευρώ
 • αύξηση προσφοράς διαγωνισμού ανά 100,00 ευρώ
 • διάρκεια ενοικίασης ελάχιστη τρία έτη.
 • προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό ίση με το 10%  του αρχικού μισθώματος
 • σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μετατροπή της εγγυητικής σε καλής πληρωμής ίση με το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα.
 • μετά το πέρας του διαγωνισμού συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον τελικό διαγωνιζόμενο.

4. Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελικός διαγωνιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης απο τη μη έγκριση των πρακτικών απο το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης

5. Σύμβαση

Ο τελικός διαγωνιζόμενος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών απο την κοινοποίηση που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του Δ.Σ.

Περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά ενεργείται νέος διαγωνισμός εις βάρος του σε περίπτωση επι ελάττον διαφοράς του αποτελέσματος του διαγωνισμού απο τον προηγούμενο. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια ορίζεται για τρία (3) έτη και αρχίζει απο την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Προθεσμία καταβολής μισθώματος

Το  ετήσιο μίσθωμα προκαταβάλλεται εφάπαξ κατά το πρώτο εικοσαήμερο του έτους.  Το αναλογούν μίσθωμα κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού καταβάλλεται την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

8. Κρατήσεις

Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επι του μισθώματος βαρύνουν τον μισθωτή

9. Υποχρεώσεις

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το ακίνητο στη χρήση του τελικού διαγωνιζόμενου(εκμισθωτή) κατάλληλο και σύμφωνο με τους όρους για την δε παραλαβή θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης όπως και η συνολική η μερική υπεκμίσθωση ή με οποιονδήποτε τίτλο με η χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης χωρίς τη συγκατάθεση του Δ.Σ  της επιχείρησης. Απαγορεύεται στο μισθωτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση στο μίσθιο χωρίς την συγκατάθεση του Δ.Σ. Κάθε παράβαση που γίνεται ανεξάρτητα απο τις συνέπειες παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται σε συνηθισμένη χρήση. Σε περίπτωση άρνησης  εκτέλεσης των επισκευών το Δ.Σ έχει δικαίωμα να προβεί α) σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης  και β) σε εκτέλεση των εργασιών επισκευής εις βάρος του μισθωτή.

Ο μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικού δικτύου.

10. Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11. Αναμίσθωση-υπεκμίσθωση-σιωπηρή παράταση

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση απαγορεύεται απολύτως.

Επιτρέπεται η σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης μετά τη λήξη της μίσθωσης υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611 του α.κ. εφόσον δηλαδή ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσης και δεν εναντιώνεται σε αυτή, οπότε κατά την διάρκεια της παράτασης αυτής οφείλεται το κατά το χρόνο λήξεως του μισθώματος καταβαλλόμενο μίσθωμα.

12. Δημοσίευση διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δ.Σ  πέντε ημέρες πριν από την διενέργεια του με τοιχοκόλληση αντίγραφου στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία στης επιχείρησης, στο δημαρχιακό μέγαρο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

13. Επανάληψη διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου αν δεν παρουσιαστεί διαγωνιζόμενος.

Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου όταν :

 • Α) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν εγκριθεί από το Δ.Σ  λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια του διαγωνισμού
 • Β) μετά την κατακύρωση αν  ο τελευταίος διαγωνιζόμενος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης η μετά την κοινοποίηση της εγκριτικής επί του αποτελέσματος απόφαση δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης. Στην τελευταία περίπτωση ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου διαγωνιζόμενου ως κατώτατο δε μίσθωμα ορίζεται το επ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Η επαναληπτική διαδικασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου του Δ.Σ  αναφερόμενη στον αρχικό διαγωνισμό και δημοσιευμένης πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια Καρδίτσας.

14. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται απο τα γραφεία της επιχείρησης στη δ/νση Λουτρά Σμοκόβου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 εως 15.00 και στο τηλ. 24430-61210

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ