Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 232/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων αποφασίσθηκε η μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής προσφορών-αποσφράγισης, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Σοφάδων» σε νέες ημερομηνίες ως εξής:

 

 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ορισθεί η 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ.
 2. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών να ορισθεί η 1η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.
 3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των612,90 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 28/08/2019.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης και σύμφωνα με τους ίδιους όρους της με αριθμ. πρωτ. 14041/19-11-2018 αρχικής διακήρυξης και συγκεκριμένα:

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σοφάδων, Διεύθυνση: Κιερίου 49, Τ.Κ.: 43300, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2443353200 Fax: 2443353203, email: info@sofades.gr, url: www.sofades.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ευανθία Κοντούλη, τηλ.: 2443353237, fax: 24433-53234, e-mail: ekontouli@sofades.gr
 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο: «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.sofades.gr -> Δήμος -> Διαφάνεια -> Διαγωνισμοί.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
 5. Κωδικός CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες).
 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Θεσσαλία – Καρδίτσα, Τρίκαλα).

 

 1. Τίτλος έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», Κατηγορίες έργου: Οδοποιία, προϋπολογισμός έργου: 100.000,00 € (80.645,16 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 19.354,84 €).
 2. Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες δαπάνης 80.471,25 € (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), αναθεώρηση 173,91 € και Φ.Π.Α. 19.354,84€.
 3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των612,90 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 28/08/2019.
 7. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 8. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 9. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
 10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 12. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δ. Σοφάδων (Κ.Α.: 30-7323.15) .
 13. Προδικαστικές προσφυγές κατά εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 14. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).
 15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σοφάδων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ