Περιστατικό Ζωής Μεταδημοτεύσεις
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Αφορά τη μεταδημότευση πολιτών.
Σε ποιους απευθύνεται Όλους τους πολίτες.
Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο πολίτης.
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο
 1. Αίτημα του πολίτη για μεταδημότευση.
 2. Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση.
 5. Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 6. Πραγματοποιείται η μεταδημότευση.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου στα Δημοτολόγια

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία είναι ελλιπή).
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι “δεν έχω τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό”.
 5. Αστυνομική ταυτότητα.

Β) Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι “από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο”.
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να γραφούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια.
 5. Αστυνομική ταυτότητα.

Γ) Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι “από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο”.
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό μεταδημότευσης δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία).
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση του γάμου στο περιθώριο για τους διαζευγμένου (μόνο αν δεν αναφέρονται τα στοιχεία αυτά στο πιστοποιηιτικό).
 6. Αστυνομική ταυτότητα.

Δ) Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

 1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (και των δύο συζύγων από τον Δήμο εγγραφής τους).
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 4. Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων (για τα αγόρια).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των γονέων του συζύγου ή αρνητική βεβαίωση από το Δήμο (οταν ο σύζυγος γράφεται στο δημοτολόγιο από το μητρώο του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το μητρώο άλλου Δήμου).
 6. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (όταν ο σύζυγος γράφεται στο δημοτολόγιο από το μητρώο του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το μητρώο άλλου Δήμου και δε φαίνεται εγγεγραμμένος στην οικογενειακή μερίδα των γονέων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι “δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλο Δήμο της χώρας”.
 8. Αστυνομική ταυτότητα.

Ε) Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου.

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία.
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.
 3. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα).
 4. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (για τα αγόρια).
 5. Αστυνομική ταυτότητα.

ΣΤ) Μεταδημότευση συζύγων & τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία.
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 3. Αστυνομική ταυτότητα.
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Μεταδημότευση πολίτη / πολιτών.
Κόστος Υπηρεσίας 0€
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Docume