Μετά την ματαίωση της προγραμματισμένης Συνεδρίασης του ΔΣ Σοφάδων για την 20η Ιουνίου λόγω αδυναμίας του Δημάρχου να παραστεί, καθώς θα  βρίσκεται εκτός Δήμου αλλά και αρκετών συμβούλων οι οποίοι αδυνατούν να παρευρεθούν την ανωτέρω ημερομηνία, ορίστηκε νέα συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης:
   
1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού χρόνου για την υποβολή αιτήσεων, μείωσης τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Εισηγητής: Δήμαρχος
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οικονομικής διαφοράς Δήμου και Περιφέρειας Θεσσαλίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Εισηγητής: Δήμαρχος
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 4 Ν. 3852/2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Εισηγητής: Δήμαρχος
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος των ΔιοικητικοΟικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων (άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, Ν. 2121/1993)
Εισηγητής: Δήμαρχος
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκκου». (Α.Μ. 4/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αγροτικών οδών». (Α.Μ. 38/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, Φίλιας, Αγ. Παρασκευής». (Α.Μ. 26/2012) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή οδών οικισμού αθιγγάνων ΙΙΙ – Υδρευση». (Α.Μ. 12/2012)
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρόμων έδρας Δήμου». (Α.Μ. 15/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ματαράγκας» (Α.Μ. 31/12)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ματαράγκας» (Α.Μ. 31/12)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 08/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή παροχών δικτύου ύδρευσης» Δ.Κ. Σοφάδων, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 09/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ.Κ. Ανάβρας», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2012 της εταιρείας ΜΑΕΔΡ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού χρήσης 2012 της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της Εισηγητικής Έκθεσης των εσόδων-δαπανών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) για το έτος 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτιος
19.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για 17 Η/Υ-επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια-internet)»,  ιδιοκτησίας Καρακαξά Δημητρίου του Αθανασίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
20.    Ψήφιση πίστωσης 1.230,00 € για την τηλεοπτική προβολή του Δήμου σε τοπικό ΜΜΕ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
21.    Ψήφιση πίστωσης 212,32€ για μετακίνηση του Δημάρχου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
22.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης των προμηθειών:
    Προμήθεια ειδών φροντίδας-συντήρησης πρασίνου, πρ/σμού δαπάνης 8.000,00 €
    Προμήθεια μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης, πρ/σμού δαπάνης 1.148,00 €
    Προμήθεια λογισμικών, πρ/σμού 4.000,00 €
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτών και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
24.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου και επιστροφή ποσού 409,69 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
25.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
26.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 73/2013 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος
27.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Καρποχωρίου για το έτος 2013 και εφεξής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος
28.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
29.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
30.    Αιτήσεις δημοτών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα