Στο πλαίσιο της προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού (1955/7-9-2012) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων” του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) προσκαλεί Ρομά οι οποίοι διαβιούν στα όρια του Δήμου Σοφάδων να προσκομίσουν δικαιολογητικά με στόχο την ένταξή τους ως ωφελούμενοι στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Σοφάδων.

Ως ωφελούμενοι του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Σοφάδων θεωρούνται Ρομά /άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που κατοικούν στους οικισμούς του Δήμου / ευπαθείς  ομάδες.

 

Καλούνται οι Ρομά που διαβιούν στα όρια του Δήμου Σοφάδων να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 -Αίτηση ( η οποία χορηγείται από την υπηρεσία),

-Επίσημο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι διαμένει στον/στους οικισμό/οικισμούς που εξυπηρετεί το Κέντρο.

-Εάν οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ,

-Επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

-Εάν ο/η ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος/η, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.  

– Εάν οι ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εποχιακής απασχόλησης, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (μερική απασχόληση, εποχιακή).

– Εάν οι ωφελούμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, περί μη διακοπής άσκησης του επιτηδεύματος.

– Εάν οι ωφελούμενοι διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, απαιτείται επίσημο αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων ή βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται το διάστημα απασχόλησης (σε μήνες).

– Εάν οι ωφελούμενοι αυτοαπασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

  Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ ότι δεν έχουν υποβάλλει Φορολογική Δήλωση για το οικονομικό έτος 2011.

– Επίσημο αντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ή ΙΕΚ κατά περίπτωση.

– Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εάν οι ωφελούμενοιανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειεςμεμέληΑμεΑαπαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

 Την ευθύνη της συλλογής των αιτήσεων αναλαμβάνει το Ιατροκοινωνικό κέντρο για Τσιγγάνους της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αθηνών 4 τηλέφωνο 24430-22400.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  10/7/2013 έως και 17/7/2013.